Week at a Glance

FRIDAY, JULY 20

7:00 pm Kabbalat Shabbat Service

SATURDAY, JULY 21

9:00 am Shabbat Morning Service

8:00 pm Erev Tisha B’Av Program & Service

SUNDAY, JULY 22

Tisha B’Av